ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Court
image

ศาลจังหวัดหลังสวน

image
คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓)

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ประชาชนจำนวนมากต้องว่างงานขาดรายได้ การพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยจึงควรคำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ ที่บัญญัติรับรองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาไว้ว่า คำขอประกันของผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ ประกอบกับมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยศาลอาจกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว รวมถึงใช้เทคโนโลยีและกลไกตามกฎหมายในการตรวจสอบที่อยู่ กำกับดูแล และติดตามจับกุมผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้ บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาและมีคำสั่งคำขอประกันเดิมจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยเหตุนี้ จึงสมควรออกคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้ผู้พิพากษาทั้งหลายใช้เป็นแนวทางในระหว่างสถานการณ์ดังกล่าว


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


image เอกสารแนบ
แหล่งที่มาของข้อมูล :
https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/1145/iid/199035